Konkurs na stanowisko dyrektora

12/4/2022

Załącznik do uchwały Nr 404/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 7 kwietnia 2022r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU W BRZOZOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BRZOZOWIE

36-200 Brzozów, ul. Słoneczna 6

1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
 2. ukończyła studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. uzyskała:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 2762) a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. 574 z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 7. w przypadku cudzoziemca — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2021r. poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron urnowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji S zwaj carskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe, i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściganezoskarżeniapublicznegolubpostępowanie
  dyscyplinarne,
 5. spełnia wymagania określone w punkcie 1 podpunktach 2,5,6,8,10,11 niniejszego ogłoszenia.

3. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Budowlanych,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej —w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej —w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca — poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.289 z późn. zm),
 3. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.l i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633 z późn. zm.),w przypadku kandydata na dyrektora publiczne szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktunadaniastopnianauczycielamianowanegolub
  dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,
 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz.1762 ) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022r. poz. 574 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz, że zapoznał się z ogólną klauzulą informacyjną RODO Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Brzozowie" w terminie do 31.05.2022 r. do godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Brzozowie.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni w formie pisemnej.


UCHWAŁA NR 404/22

ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 7 kwietnia 2022r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1428) oraz art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. —Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.
 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do uchwały zamieszcza się na stronie internetowej powiatu brzozowskiego oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzozowskiemu.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Najnowsze aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy