deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Dereń ,  aderen@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  883555137. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie, Słoneczna 6, 36-200 Brzozów

 1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Bezpośrednio przy głównym wejściu znajduje się portiernia, w której jest pracownik szkoły, który oferuje pomoc w razie konieczności.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik. Do budynku na poziom parteru osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się dostać poprzez podjazd dla wózków znajdujący się przy sąsiednim budynku, który jest połączony z analizowanym budynkiem.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 9. Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przy pomocy pracowników szkoły( przy jednym wejściu - parter- jest do pokonania trzy bardzo niskie stopnie, przy drugim wejściu - I piętro- jest do pokonania jeden bardzo niski stopień) na dwie kondygnację i bez ograniczeń po nich się poruszać. Dodatkowo na I piętro osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się dostać poprzez podjazd dla wózków znajdujący się przy sąsiednim budynku, który jest połączony z analizowanym budynkiem.

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie, Słoneczna 6, 36-200 Brzozów

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Jest to nowy budynek, oddany do użytku we wrześniu 2022 r.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 9. Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przy pomocy pracowników szkoły( przy jednym wejściu - parter- jest do pokonania trzy bardzo niskie stopnie, przy drugim wejściu - I piętro- jest do pokonania jeden bardzo niski stopień) na dwie kondygnację i bez ograniczeń po nich się poruszać. Dodatkowo na I piętro osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się dostać poprzez podjazd dla wózków znajdujący się przy sąsiednim budynku, który jest połączony z analizowanym budynkiem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy