Historia szkoły

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Od początku swojego istnienia nasza szkoła dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania im korzystnych warunków dla rozwoju zainteresowań oraz kształtowania umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy.

Zespół Szkół Budowlanych kształci młodzież na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do egzaminów maturalnych.

W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy szkołą, która kształci i wychowuje. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.

Kalendarium szkoły

1959

Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym. Stanowisko dyrektora objął Jan Bodniak.

W dwóch oddziałach klasy pierwszej podjęło naukę 79 uczniów.

No items found.

1961/1962

Otwarto, pod wspólną dyrekcją ze Szkołą Rzemiosł Budowlanych, 3-letnią Zasadniczą Szkołę Handlową dla Pracujących o specjalności „sprzedawca”.

Wybudowano warsztaty szkolne, a liczba oddziałów zwiększyła się do 8.

No items found.

1964/1965

Otwarto Zasadniczą Szkołę Handlową dla młodzieży niepracującej.

No items found.

1966/1967

Otwarto Technikum Budowlane oparte na podbudowie programowej 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Szkoła liczyła wówczas 13 oddziałów.

Kontrola 4-letniego okresu pracy szkoły stwierdza, że placówka „pod względem organizacyjnym i pedagogicznym spełnia właściwą rolę i należy do czołówki szkół w naszym województwie”.

No items found.

1967/1968

Nastąpiła likwidacja 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych, a w jej miejsce wprowadzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o 2-letnim cyklu nauczania. Pod wspólną dyrekcją znajdowały się wówczas: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane, oraz Zasadnicza Szkoła Dokształcająca dla młodzieży pracującej.

4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

No items found.

1968/1969

W szkole funkcjonowało już 15 oddziałów. Warunki lokalowe nie zmieniły się, toteż prowadzono lekcje na 2 zmiany. W styczniu 1969 roku odbyła się pierwsza w dziejach szkoły studniówka w Technikum Budowlanym. Uroczystość miała miejsce w internacie, a została przygotowana pod opieką wychowawczyni klasy maturalnej, Anny Zalot.

No items found.

1969/1970

Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Kształciła się w niej młodzież w zawodach: gastronomicznych (kucharz, kelner), spożywczych (piekarz, masarz, ciastkarz), usługowych (fryzjer, krawiec, kowal, stolarz, zegarmistrz), przemysłowych (ślusarz, mechanik maszyn rolniczych, tokarz, mechanik – kierowca pojazdów samochodowych).

Ponieważ skromna baza lokalowa stawała się coraz większym problemem, zwiększono starania o budowę nowej szkoły. Zakończyły się one powodzeniem. 8 maja 1971 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny.

No items found.

1971/1972

Pierwsza edycja ogólnopolskiego turnieju „Złota Kielnia” zakończyła się sukcesem drużyny murarzy. W odbywającym się w Warszawie finale centralnym uczniowie zajęli trzecie miejsce zarówno w kategorii drużynowej, jak i indywidualnej (Andrzej Bieńczak). Turniej był transmitowany przez telewizję i przyniósł spory rozgłos zarówno zawodnikom, jak i szkole.

No items found.

1972/1973

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1972/73 z udziałem ministra oświaty Jerzego Kuberskiego w nowo wybudowanym Technikum Budowlanym w Brzozowie.

W szkole uczyło się wówczas 671 uczniów w 18 oddziałach.

No items found.

1973/1974

Otwarto przy Technikum Budowlanym Policealne Studium Zawodowe o specjalności „budownictwo ogólne”.

No items found.

1975

Internat- ogólnopolska inauguracja-pochód - Złota Kielnia 75

No items found.

1976/1977

Zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie z dnia 24 maja 1976 r. utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Zawodowych w Brzozowie”. W jego skład weszły: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane na podbudowie ZSZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach: budownictwo ogólne i geodezja oraz Technikum Drogowe na podbudowie szkoły podstawowej.

No items found.

1979/1980

Nastąpiła zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Zawodowych przekształcono na Zespół Szkół Budowlanych. Po przejściu na emeryturę Jana Bodniaka dyrektorem szkoły został Michał Cop.

No items found.

1982/1983

Ostatni rok istnienia w obrębie naszej placówki Policealnego Studium Zawodowego. Mimo kryzysu rozpoczęto rozbudowę warsztatów szkolnych, przeprowadzono częściowy remont w internacie, urządzono w szkole nowe pracownie, wzbogacając je w środki audiowizualne.

No items found.

1988/1989

Trzydziestolecie istnienia szkoły zostało uczczone nadaniem jej imienia Tadeusza Kościuszki oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy z popiersiem patrona.

No items found.

1990/1991

Powrót lekcji religii do szkół.

Uroczyste poświęcenie budynku szkoły przez ks. infułata Juliana Pudłę, poświęcenie sztandaru i krzyży, które zawieszono w salach lekcyjnych.

No items found.

1991/1992

Po kilkuletniej przerwie wznowiono zajęcia w Policealnym Studium Zawodowym na kierunku budownictwo ogólne.

No items found.

1994/1995

Znacząco zwiększyła się liczba uczniów. Naukę rozpoczęło 1092 uczniów w 36 oddziałach (24 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 12 oddziałów Technikum Zawodowego).

No items found.

1996/1997

W związku z problemami zdrowotnymi Wincentego Smolenia obowiązki dyrektora powierzono Janowi Prejsnarowi.

Otwarto szkolną siłownię, zakupiono pierwsze komputery niezbędne do prowadzenia przedmiotu „technologia informacyjna”. Mimo trudności finansowych zapoczątkowano kompleksowy remont szkoły trwający w kilku następnych latach.

No items found.

1997/1998

Funkcję dyrektora ZSB, po konkursie przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Krośnie, powierzono Janowi Prejsnarowi. Od tego roku szkolnego utworzono etat pedagoga szkolnego. W 33 oddziałach rozpoczęło naukę 924 uczniów.

Otwarto Technikum Zaoczne dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (jeden oddział) w zawodzie technik budownictwa.

No items found.

1998/1999

W związku z reformą systemu oświaty i wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych młodzież do szkół ponadgimnazjalnych była przyjmowana w oparciu o wyniki egzaminów przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Otwarto Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: krawiec konfekcyjno-usługowy i monter sieci komunalnych.

No items found.

1999/2000

Otwarto Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska.

No items found.

2001/2002

Rok bez naboru do klas pierwszych w związku z reformą systemu oświaty i wprowadzeniem gimnazjów o trzyletnim cyklu kształcenia po szkole podstawowej.

No items found.

2002/2003

Reforma oświaty miała także wpływ na zmianę kierunków kształcenia. Od 1 września 2002 roku w ZSB zostały uruchomione następujące typy szkół: III Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane – kształtowanie środowiska, Technikum Nr II, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (okres kształcenia 2 lub 3 lata w zależności od zawodu).

No items found.

2003/2004

Po raz pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „posadzkarz” miał charakter zewnętrzny. Po dostosowaniu warsztatów szkolnych, przygotowaniu pracowni i zakupie wyposażenia Zespół Szkół Budowlanych po kontroli OKE otrzymał akredytację do przeprowadzania egzaminu praktycznego.

Szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu wyposażenie pracowni komputerowej.

No items found.

2004/2005

Przeprowadzono w szkole równocześnie dwa rodzaje egzaminu maturalnego ( „stara” matura w 5-letnim technikum i „nowa” w 3-letnim liceum).

No items found.

2005/2006

Szkoła otrzymała wyposażenie dwóch pracowni komputerowych z MENiS współfinansowanych przez EFS.

No items found.

2006/2007

ZSB uczestniczył w konkursie na dotacje dla szkół zawodowych w ramach programu PHARE 2002.

Opracowany projekt pt. „Pracownia komputerowego wspomagania w budownictwie” został uznany za jeden z najlepszych. W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz program do pracowni wspomagania komputerowego.

No items found.

2007/2008

Otwarto dwa nowe kierunki: technik drogownictwa oraz technik ochrony środowiska.

No items found.

2009/2010

Uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły, zjazd absolwentów.

No items found.

2010/2011

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik geodeta.

No items found.

2012/2013

Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Podkarpacie stawia na zawodowców” (specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, praktyki i staże w zakładach pracy, wyposażenie pracowni, szkolenie kadry).

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik architektury krajobrazu.

No items found.

2014/2015

Otwarto siłownię zewnętrzną przy ZSB.

No items found.

2015/2016

Uruchomienie nowego kierunku kształcenia dla absolwentów gimnazjum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

No items found.

2016/2017

Otwarto nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych   w budownictwie.
Szkoła realizuje projekt pt.„Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie   i szkolenie zawodowe.

Szkoła realizuje projekt pt. „Potęgujemy kompetencje” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata   2014-2020 (specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, praktyki i staże w zakładach pracy, wyposażenie pracowni, szkolenie kadry).  

Uruchomiono pracownię  doradcy zawodowego.

No items found.

2017/2018

Po przejściu na emeryturę Jana Prejsnara funkcję dyrektora ZSB, po konkursie przeprowadzonym przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, powierzono Tomaszowi Kaczkowskiemu.

Od 1 września 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dotychczasowa trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna – została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia.

14.06.2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu sportowego zbudowanego przy ZSB – boiska wielofunkcyjnego wraz z placem sprawnościowym.

No items found.

2018/2019

Kompleksowy remont szkoły (czerwiec-wrzesień 2018 r.): wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni, remont części administracyjnej, malowanie wszystkich pomieszczeń.

No items found.

2019/2020

Przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik uczniów – absolwenci gimnazjów oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

27 września 2019 r. – uroczyste obchody 60-lecia szkoły.

No items found.

2020/2021

Rozpoczęcie budowy nowych warsztatów obok budynku szkoły przy ul. Słonecznej 6.

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik informatyk.

Powstanie nowej, profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej, przeznaczonej dla uczniów kierunku technik informatyk (grudzień 2020 r.).

Uruchomienie Lokalnej Akademii CISCO – programu edukacyjnego koncentrującego się na budowaniu umiejętności cyfrowych i kompetencji zawodowych w obszarze IT.

Od 19.10.20 r. w związku ze wzrostem zachorowań na COVID 19 i zaliczeniem powiatu brzozowskiego do tzw. stref czerwonych szkoła rozpoczęła zdalne nauczanie, które trwało do końca maja 2021 r. (2 ostatnie tyg. maja nauka hybrydowa – zdalna i stacjonarna). W czasie zajęć korzystano z platformy Zoom.

Remonty kilku sal i korytarza wykonane w ramach zajęć praktycznych.

No items found.

2021/2022

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik programista.

Szkoła realizuje projekt „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii” – INTERREG 2021.

Wyjazd grupy uczniów (technik budownictwa) do Szwecji na miesięczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ (listopad 2021 r.).

Trwa pandemia, w związku z czym ograniczone zostało funkcjonowanie szkół. Od 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r. oraz od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. stacjonarnie odbywała się nauka zawodu, natomiast pozostałe zajęcia były realizowane w sposób zdalny za pośrednictwem platformy Teams.

No items found.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy