Klasa wielozawodowa: fryzjer, sprzedawca i wiele innych

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

W klasie wielozawodowej nauka trwa 3 lata.

Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w Zespole Szkół Budowlanych przez 3 dni w tygodniu.
Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają w zakładach pracy przez 2 dni w tygodniu. Nauka zawodu pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę.
Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie 4-tygodniowych kursów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W zależności od zdobywanego zawodu kursy są organizowane w różnych ośrodkach.
Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w dowolnym wybranym przez siebie zawodzie. Warunkiem jest wcześniejsze podpisanie umowy z pracodawcą.

Fryzjer

Fryzjer to kierunek kształcenia przygotowujący uczniów do pracy w salonach fryzjerskich. Absolwent potrafi wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki, dobierać kolorystykę włosów, makijażu, z uwzględnieniem typu urody klienta.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • mycia, strzyżenia na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju narzędzi,
 • modelowania fryzur za pomocą grzebieni, szczotek, itp. oraz wykonywanie fryzur przy pomocy innych technik,
 • utrwalania fryzur,
 • wykonania trwałej ondulacji różnymi metodami,
 • dobierania odpowiednich preparatów do różnych rodzajów włosów podczas farbowania i rozjaśniania oraz wykonywania tych zabiegów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy (masaż, nacieranie, okłady, kąpiele itp.),
 • stosowania preparatów leczniczo-kosmetycznych i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania.

Fryzjer znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach fryzjerskich,
 • w perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji,
 • na planach filmowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Sprzedawca

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez sprzedawcę należy sprawna i kompetentna obsługa klienta w punktach sprzedaży detalicznej, wykonywanie czynności związanych z ruchem towarów, opakowań i środków pieniężnych. Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Inkasuje należność za sprzedane produkty.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • fachowego i rzetelnego sprzedawania towaru,
 • udzielania poradnictwa sprzedażowego zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy,
 • przechowywania i konserwowania towarów zgodnie z obowiązującymi normami,
 • zorganizowania i wykorzystywania urządzeń sklepowych do ekspozycji i sprzedaży towarów,
 • sporządzania dokumentacji sklepowej,
 • prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym,
 • posługiwania się wybranymi programami komputerowymi.

Sprzedawca znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach zajmujących się sprzedażą detaliczną, jak i hurtową.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Kucharz

Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną, wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kucharz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego..

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem typowych potraw i napojów,
 • organizowania prac porządkowych,
 • prawidłowego przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Kucharz znajdzie zatrudnienie:

 • w punktach małej gastronomii,
 • w szpitalach,
 • w szkołach, przedszkolach,
 • w barach szybkiej obsługi,
 • w internatach,
 • w restauracjach i kawiarniach,
 • w hotelach, stołówkach, zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • dobierania surowców do produkcji określonego wyrobu cukierniczego,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Stolarz

Stolarz uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn stolarskich, technologii drewna i materiałoznawstwa. Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych takie jak: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, itp. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych oraz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie stolarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach przemysłu meblarskiego,
 • w tartakach,
 • na budowach,
 • w zakładach stolarki budowlanej,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • we wszelkich innych zakładach przerabiających drewno i tworzywa drzewne.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Piekarz

Piekarz dostarcza na rynek pieczywo o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Dba o surowce najlepszej jakości, przechowuje je w odpowiednich warunkach. Wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka oraz przygotowuje je do sprzedaży. W czasie procesu edukacji oprócz kształcenia ogólnego uczniowie poznają elementy produkcji piekarskiej, wyposażenie techniczne piekarni oraz zasady funkcjonowania takiego typu zakładów w gospodarce rynkowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie piekarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich,
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
 • prowadzenia rozrostu oraz wypieku pieczywa,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
 • przechowywania żywności.

Piekarz znajdzie zatrudnienie :

 • w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich,
 • w cukierniach,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w  punktach sprzedaży pieczywa,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Ślusarz

Ślusarz zajmuje się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent szkoły kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Ślusarz znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach przemysłu maszynowego,
 • w warsztatach samochodowych,
 • na budowach,
 • w firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
 • w serwisach naprawy sprzętu domowego,
 • w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych).
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Film prezentujący zawód ślusarz – https://www.youtube.com/watch?v=CA-kTjFnmvo

Elektryk

Elektryk – to osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych.

Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy, a także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne. Warto zaznaczyć, że obowiązki elektryka zależą od specjalizacji pracownika i działu elektrotechnicznego, w jakim jest zatrudniony, a także specyfiki zakładu pracy.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie elektryk absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent szkoły kończący szkołę w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją oraz zaopatrzeniem odbiorców w energię elektryczną,
 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej,
 • w zakładach usługowych,
 • w serwisach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Film prezentujący zawód elektryk – https://www.youtube.com/watch?v=R_FmxGASSnI

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy